Тик Так и Зорка

Понеделник, 25 јануари

January 25, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 4
Тик Так и Зорка
Понеделник, 25 јануари
Chapters
Тик Так и Зорка
Понеделник, 25 јануари
Jan 25, 2021 Season 3 Episode 4
Тик Так и Зорка

Прашањето на денот е: КОГА Е ВИСТИНСКО ВРЕМЕ во новата врска  ДА СЕ ИСПУШТАТ ГАСОВИ пред партнерот/партнерката? Експертските мислења се поделени. Ги анализираме меѓу-соседските односи во урбани средини со блиски градби и решивме да менуваме клима кај Јасминка, ама не завршивме славно.  Што пропушти утринава, сумирано во триесетина минути!

Show Notes

Прашањето на денот е: КОГА Е ВИСТИНСКО ВРЕМЕ во новата врска  ДА СЕ ИСПУШТАТ ГАСОВИ пред партнерот/партнерката? Експертските мислења се поделени. Ги анализираме меѓу-соседските односи во урбани средини со блиски градби и решивме да менуваме клима кај Јасминка, ама не завршивме славно.  Што пропушти утринава, сумирано во триесетина минути!