Тик Так и Зорка

Четврток, 1 Април

April 01, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 45
Тик Так и Зорка
Четврток, 1 Април
Chapters
Тик Так и Зорка
Четврток, 1 Април
Apr 01, 2021 Season 3 Episode 45
Тик Так и Зорка

Априлилили на Радио 2. Тик Так и Зорка го стартуваат новиот месес со досетки за сообраќајот, а бидејќи се шегобојци во текот на целата година, денес решија да бидат сериозни... ама не им успеа! Битолцизми и дешифрирање на дел од најкористените зборови во Битола. Што пропуштивте, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Априлилили на Радио 2. Тик Так и Зорка го стартуваат новиот месес со досетки за сообраќајот, а бидејќи се шегобојци во текот на целата година, денес решија да бидат сериозни... ама не им успеа! Битолцизми и дешифрирање на дел од најкористените зборови во Битола. Што пропуштивте, сумирано во 30 минути.